โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

15 กันยายน 2565 513 ครั้ง

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มุ่งขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มุ่งขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ โดยคุณอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญจากคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี บรรยายในโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อการใช้สื่อโซเซียลมีเดียในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อเรื่อง "ได้หรือเสีย โซเชียลมีเดีย อยู่ที่ความคิด (THINK) เรา " บรรยายให้กับคณาจารย์ และนิสิตคณะอัญมณี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน 2565 เวลา ๑๔.๕๐ น. ณ ห้อง L204A อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยบรรยายกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน และตอบคำถามชิงรางวัล


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun