โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

23 กันยายน 2565 518 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน U2T

คณะกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน U2T มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
          เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากร หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาบูรพา พร้อมด้วย นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ของตำบลในกำกับของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล และ รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน และแนวโน้มการสร้างมูลค่าผลผลิตในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัดของ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมกันนี้ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานโครงการ U2T ของแต่ละตำบล โดยมีเกษตรกรเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน โดยคณะฯ ผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun