โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27 กรกฎาคม 2565 595 ครั้ง

พี่น้องชาวบูรพา จันทบุรี ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา

          เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ผศ.ดร.สายสมร นิยมสรวญ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า อาจารย์ประจำคณะอัญมณี ดร.บัญชา นิลเกิด ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เนื่องในวัน ๘ กรกฎ วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการแบ่งพื้นที่ทำกิจกรรมดังนี้ จุดที่ ๑ ปลูกต้นไม้บริเวณข้างสระว่ายน้ำ จุดที่ ๒ ปลูกต้นไม้บริเวณหลังห้องพักรับรอง  Villa B จุดที่ ๓ ตัดแต่งต้นทองอุไร บริเวณข้างอาคารเรียนรวม และอาคารผาสุขฯ บรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ของพี่น้องชาวบูรพา จันทบุรี ที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด