โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

22 กรกฎาคม 2565 582 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้รับรางวัลรัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๔ สาขาคนดีศรีบูรพา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ในงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี ๒๕๖๔ และ ประจำปี ๒๕๖๕ รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี ๒๕๖๔ และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดยสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดี และ ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน กล่าวรายงานการจัดงานฯ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้แนวทางการทำงาน พร้อมกับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด