โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การใช้ Open Athens จากฐานข้อมูลของสํานักหอสมุด
8 กรกฎาคม 2565 576 ครั้ง

การใช้ Open Athens จากฐานข้อมูลของสํานักหอสมุด

แนะนำวิธีใช้ Open Athens
งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแนะนำวิธีใช้ Open Athens  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่จัดเตรียมไว้ให้บริการ เพื่อสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text) จากฐานข้อมูลที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจัดเตรียมไว้ให้บริการ 
โดยสามารถใช้เพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูลได้ทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่าย เพียงใส่ Username และ Password ของ E-mail @go.buu.ac.th ของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณจำรัส  ศรีลือ โทร.4010

ผู้ประกาศข่าว : Jumrus Srilue

ข่าวสาร ล่าสุด