โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร
28 มิถุนายน 2565 589 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชา วัสดุศาสตร์
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

 
ขอบคุณภาพ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด