โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

17 พฤษภาคม 2565 575 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

          เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารผาสุข กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บุคลากร โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวัตถุประสงค์การมาเยือนในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง การจัดทำแผนป้องกันต่างๆ รวมถึงการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เวลาต่อมา ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ให้เกียรตินำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชม ห้องสมุด ห้องสตูดิโอ และห้องฝึกการบิน “โดรน” อากาศยานไร้คนขับ ก่อนคณะเดินทางกลับยังที่พัก ทั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษาเป็นอย่างดี 


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด