โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

12 พฤษภาคม 2565 568 ครั้ง

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมสัญจร

          เมื่อระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ การประชุมสัญจรของ สภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ศาสตราจารย์ พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ นายศานิตย์ นาคสุขศรี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี และนางสาววรรณา แนบเชย ร่วมโครงการและเยี่ยมชมวิทยาเขตจันทบุรี
          โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต จันทบุรี ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณีและคณะ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
          ทั้งนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ชื่นชมและรู้สึกประทับใจในการจัดโครงการในครั้งนี้และประทับใจการต้อนรับของผู้บริหารและ บุคลากรวิทยาเขตจันทบุรีอย่างยิ่ง
ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด