โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำการเขียนบรรณานุกรม Bibliography
20 เมษายน 2565 588 ครั้ง

แนะนำการเขียนบรรณานุกรม Bibliography

          งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา แนะนำวิธีการเขียนบรรณานุกรม เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในการเขียนรูปแบบรายงาน สำหรับนิสิต บุคลากร และคณาจารย์


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ  4009-11

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด