โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

17 มีนาคม 2565 595 ครั้ง

BUU มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักบริหารระดับสูง

          เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตร "นักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ศิลปะในการกำกับ ติดตาม ควบคุม และการมอบหมายสั่งการกับผู้ร่วมงาน” จากนั้น ได้มีการร่วมกิจกรรม Open House and Campus tour มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย
          โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในระบบอุดมศึกษา จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางระบบการบริหารงานในมหาวิทยาลัยอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารองค์กร ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา นอกจากเรื่องทักษะ การบริหารจัดการรวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการบริหาร สภาวะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาลก็เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น เนื่องจากการบริหารงานเป็นศิลปะขั้นสูงที่จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน การครองใจเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาได้ก็จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ต่อไป

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด