โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นิสิตคณะอัญมณีรับรางวัลนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กรกฎาคม 2561 ภาพกิจกรรม

นิสิตคณะอัญมณีรับรางวัลนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตคณะอัญมณีคว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบอัญมณี
1 มิถุนายน 2561 ภาพกิจกรรม

นิสิตคณะอัญมณีคว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบอัญมณี

ยินดีกับนิสิตคณะอัญมณี ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบอัญมณี

คณะอัญมณีรับรางวัลการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
6 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพกิจกรรม

คณะอัญมณีรับรางวัลการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะอัญมณีที่ สร้างผลงานได้รับการ จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุดอันดับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ :

นิสิตอัญมณี คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน “จันท์ฮิซิคซิค Season 2”
20 ธันวาคม 2560 ภาพกิจกรรม

นิสิตอัญมณี คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน “จันท์ฮิซิคซิค Season 2”

นายสุชานนท์ นิสิตอัญมณี คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน “จันท์ฮิซิคซิค Season 2”

รศ.ดร.พิมพ์ทองคว้ารางวัล The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva
19 เมษายน 2558 ภาพกิจกรรม

รศ.ดร.พิมพ์ทองคว้ารางวัล The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva

รศ.ดร.พิมพ์ทอง คว้ารางวัล ในงาน “The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva”

หน้า 14 จาก 14