โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 3
10 มกราคม 2562 การศึกษา

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 3

งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งแก้ไข ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจาก วข.จันทบุรี
10 มกราคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจาก วข.จันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายธราดล แก้วงาม นิสิตปี ๒ สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้ว
8 มกราคม 2562 ระบบเครือข่าย

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้ว

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .buu.ac.th สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้ว

แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
7 มกราคม 2562 ระบบเครือข่าย

แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยการใช้ Google Search และ Chrome, Firefox browser และวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
7 มกราคม 2562 การศึกษา

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้ผู้มีรายชื่อติดต่อฝ่ายห้องสมุด

10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2561
4 มกราคม 2562 การศึกษา

10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2561

10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2561

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
4 มกราคม 2562 การศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ฝ่ายห้องสมุดขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ระบบเครือข่ายขัดข้อง
4 มกราคม 2562 ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่ายขัดข้อง

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากสาย Fiber Optic ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) เกิดขัดข้อง

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่2)
4 มกราคม 2562 การศึกษา

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่2)

งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี แจ้งการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่2)

ขอเชิญทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด
4 มกราคม 2562 การศึกษา

ขอเชิญทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด

ขอเชิญทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30-16.30 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
3 มกราคม 2562 การศึกษา

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30-16.30 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30-16.30 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 แก้ไข ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562 การศึกษา

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 แก้ไข ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

แจ้งแก้ไข ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 แก้ไข ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

หน้า 54 จาก 57