โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

TCAS'67 รอบ 3 Admissions มหาวิทยาลัยบูรพา
15 มีนาคม 2567 744 ครั้ง

TCAS'67 รอบ 3 Admissions มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS'67 รอบ 3 Admissions มหาวิทยาลัยบูรพา
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 โครงการ Admission มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2567
(โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)
........................................................................
จำนวนรับทั้งหมด 380
1. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รวม 260
     ส
าขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ 40
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล ภาคปกติ 50
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร ภาคปกติ 50
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ภาคปกติ 60
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 40
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาคปกติ 20
2. คณะเทคโนโลยีทางทะเล รวม 50
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ 50
3. คณะอัญมณี รวม 70
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ 20
     สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ 30
     สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ภาคปกติ 20
 
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 โครงการ Admission มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2567
(โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)
1. ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร  วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567
     - งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
2. สมัครทาง Internet  วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567
     - งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
     - ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา       
3. การชำระเงิน    ตามช่องทางที่ ทปอ. กำหนด   วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567    
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
     4.1 การคัดเลือก (ครั้งที่ 1)  วันที่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567  
เวลา 16.00 น เป็นต้นไป

     - ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   
5. ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (ครั้งที่ 1)  วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567   
     - ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา       
6. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ระบบจะยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
6.1 การคัดเลือก (ครั้งที่ 2)    

     - ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา    
7. สละสิทธิ์ Clearing House  วันที่ 26 พ.ค. 2567
 
   - ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา      
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   วันที่ 27 พฤษภาคม 2567    เวลา 16.00 น เป็นต้นไป

     - งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
     - ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
9. ตรวจสอบสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ ในวันที่ 27 พ.ค. 2567
     - งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
     - ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
10. สอบสัมภาษณ์   วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2567 (อาจใช้ 1 วัน ดูรายละเอียดท้ายประกาศ)  เวลา 09.00 - 16.00 น.
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   วันที่ 6 มิถุนายน 2567  เวลา 16.00 น เป็นต้นไป 

     - งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
     - ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
12. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา  วันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2567    
 
   - ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
Fanpage :  งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon