โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

15 มิถุนายน 2566 607 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี เสนอแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น

          เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวคิดการจัดตั้ง War room ศูนย์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น และสนับสนุนการดำเนินงานให้กับฝ่ายปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุม S 606 อาคาร 100 ปีฯ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอท่าใหม่  และ นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วม และชี้นำสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun