โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการรับนักเรียน วมว. TCAS'66 รอบ 1
24 พฤศจิกายน 2565 114 ครั้ง

โครงการรับนักเรียน วมว. TCAS'66 รอบ 1

โครงการรับนักเรียน วมว. TCAS'66 รอบ 1

ประกาศมาหวิทยาลัยบูรพา ที่    1238 /2565
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) มาหวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566
.................................................
1. ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3052
...........................................
          ตามประกาศมาหวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มาหวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มาหวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ทั่วประเทศ
     1.2 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า  18 หน่วยกิต
     1.3 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ไม่ต่ำกว่า  10 หน่วยกิต
     1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
     1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร (หน้า 5 – 9)

3. การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

          กรณีที่สาขาวิชามีผู้สมัครมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาตัดสินให้นักเรียน วมว.จากมาหวิทยาลัยบูรพา ได้รับพิจารณาได้รับคัดเลือกก่อนเป็นอันดับต้น โดยหากมีนักเรียนใน โครงการ วมว. มากกว่า 1 คน ให้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่แนบมา เช่น โครงงาน วิทยาศาสตร์ ผลการประกวด/แข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
          ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มาหวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้ หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

4. การให้ทุนการศึกษา
     4.1 กรณีผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประเภททุนการศึกษาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแบบเต็มจำนวนหลักสูตรละ 2 ทุน รวม 22 ทุน ลักษณะการให้ทุนเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เต็มจำนวน ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา และ ทุนทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งละ 10,000 บาท จำนวน 4 ครั้ง
 เงื่อนไข นิสิตที่รับทุนจะต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
     4.2 กรณีผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะการให้ทุน เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท จำนวน 8 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน และค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 5,000 ต่อเดือน เฉพาะเดือนที่มีการเรียนการสอน
เงื่อนไข กรณีนิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 จะถือว่าสิ้นสภาพการเป็นนิสิตทุนในภาคการศึกษาต่อไป

5.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวนรับ  221 ที่นั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 36 ที่นั่ง
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) (วท.บ.) รับ 45 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร
(วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง

6. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
     1) ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     2) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     3) กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - 18 มกราคม พ.ศ. 2566
     4) การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มาหวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
     5)  หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือวาำการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุง มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท

7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     7.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     7.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 19 มกราคม พ.ศ. 2566 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
หมายเหตุ    
     1. ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
     2. มาหวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
     8.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำการ
     8.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 หรือส่งอีเมลมายัง regservice@buu.ac.th ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 18 มกราคม พ.ศ. 2566 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
          มาหวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10. การสอบสัมภาษณ์
          มาหวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 - 29 มกราคม พ.ศ. 2566 (อาจสอบสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะประกาศ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565) พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
     (1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต
     (2) ใบแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
     (3) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
     (4) สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
     (5) สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยที่รับรอง สำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)
     (6) ใบรับรองว่าเป็นนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.)

11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
          มาหวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

12. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
    12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     12.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไปต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

13.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          มาหวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

14. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     14.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมาหวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมาหวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     14.2 ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมาหวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

15. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
          ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมาหวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon