โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWการขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ๒๕๖๓ (หอพักนิสิต)
20 มกราคม 2564 การศึกษา

การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ๒๕๖๓ (หอพักนิสิต)

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท เรียน เสาร์-อาทิตย์
18 มกราคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท เรียน เสาร์-อาทิตย์

ด่วน!! รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท เรียน เสาร์-อาทิตย์

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์
12 มกราคม 2564 การศึกษา

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์

ยินดีต้อนรับอาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลิศ
11 มกราคม 2564 การศึกษา

ยินดีต้อนรับอาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลิศ

ยินดีต้อนรับอาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลิศ

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับทุน ส่งเสริม ฯ (ทุนบางแสนครั้งที่ ๒)  ๒๕๖๓
11 มกราคม 2564 การศึกษา

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับทุน ส่งเสริม ฯ (ทุนบางแสนครั้งที่ ๒) ๒๕๖๓

การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ทุนบางแสนครั้งที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ครูดีศรีจันทบูร” ประจำปี ๒๕๖๓
8 มกราคม 2564 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ครูดีศรีจันทบูร” ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ได้รับรางวัล “ครูดีศรีจันทบูร” ประจำปี ๒๕๖๓

BGL รับการตรวจประเมินความก้าวหน้าฯ จากกองบริหารการวิจัยฯ
8 มกราคม 2564 ภาพกิจกรรม

BGL รับการตรวจประเมินความก้าวหน้าฯ จากกองบริหารการวิจัยฯ

ห้องปฎิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับการตรวจประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานห้องปฏิบัติ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ
7 มกราคม 2564 การศึกษา

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
6 มกราคม 2564 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนในชั้นเรียน
30 ธันวาคม 2563 การศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนในชั้นเรียน

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

คณะอัญมณี จัด workshop การตรวจวิเคราะห์อัญมณี
29 ธันวาคม 2563 ภาพกิจกรรม

คณะอัญมณี จัด workshop การตรวจวิเคราะห์อัญมณี

คณะอัญมณี จัด workshop การตรวจวิเคราะห์อัญมณี

ขอแสดงความยินดีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
25 ธันวาคม 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอแสดงความยินดีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ"

หน้า 1 จาก 22