โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัคร TCAS รอบ 2 โครงการขยายโอกาสฯ ครั้งที่  2
5 กุมภาพันธ์ 2562 6 ครั้ง

รับสมัคร TCAS รอบ 2 โครงการขยายโอกาสฯ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับสมัคร TCAS รอบ 2 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่  2 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th วันที่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 รายละเอียดังแนบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ โทร.039-310000 ต่อ 1609-11


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun