โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
3 กุมภาพันธ์ 2565 67 ครั้ง

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

          งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งสถิติการใช้บริการต่างๆ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต สามารถใช้บริการห้องสมุดด้วยช่องทางต่อไปนี้


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ  ๔๐๐๙-๑๑

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun