โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สอบวันที่ 5-13 ก.พ.65
26 มกราคม 2565 164 ครั้ง

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สอบวันที่ 5-13 ก.พ.65

          งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รวม) ดังเอกสารแนบ

ปฏิทินวันสอบกลางภาค เริ่มสอบวันเสาร์ที่ 5 ก.พ. ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2565
          นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
          อาจารย์สามารถตรวจสอบตารางคุมสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต โทร.1611

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun