โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
19 มกราคม 2565 167 ครั้ง

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

     งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งกำหนดการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2544)
     1. นิสิตบันทึกข้อมูล ที่ http://affairs.buu.ac.th โดย Login เข้าสู่ระบบ เลือก งานการทหาร และเลือก ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร บันทึกข้อมูลแล้วพิมพ์เอกสาร แบบคำร้องขอผ่อนผันฯ
     2. เตรียมแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ ข้อ 1 และแนบเอกสาร ดังนี้
          2.1 สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) ถ่ายสำเนาหน้าหลัง (แผ่นเดียวกัน) 2 ฉบับ
          2.2 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) 2 ฉบับ
          2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
          2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
          2.5 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 2 ฉบับ
          2.6 หนังสือรับรองการเป็นนิสิต ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ (ยื่นขอ/รับเอกสารที่งานบริการวิชาการ ได้ภายใน 7 วัน)
     3. ส่งเอกสารที่งานกิจการนิสิต ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม 2565 ในเวลาราชการเท่านั้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 039-310000 ต่อ 1709 (คุณสุทิน) ในวันและเวลาราชการ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.1709

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun