โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปี 2564
11 มกราคม 2565 170 ครั้ง

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปี 2564

          งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งกำหนดการการขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปี 2564 โดยให้นิสิตดำเนินการดังนี้ *วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
1.นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) และใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ชุด ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี www.chanthaburi.buu.ac.th
2.แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
          2.1 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิตเท่านั้น
          2.2 สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต (ถ่ายเอกสาร ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ให้อยู่หน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
          2.3 สำเนาใบเสร็จค่าหอพัก จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ฉบับที่มีค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2564)
3.นิสิตกรอกข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้
          3.1 ไม่ต้องลงวันที่ในเอกสารทุกฉบับ
          3.2 ใช้ปากกาสีน้ำเงินลูกลื่นเท่านั้น ห้ามขูด ขีด ฆ่าหรือใช้ปากกาลบคำผิด
          3.3 การลงลายมือชื่อ ต้องให้เหมือนกันทุกฉบับ
4.การจัดส่งเอกสาร ได้ 2 วิธี
          4.1 ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานหอพักนิสิต 3 ในวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30-16.30 น.
          4.2 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

“งานหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170”
ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยให้วงเล็บข้อความมุมซองว่า “เอกสารขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย)” และให้ส่งเอกสารแบบ EMS ด่วนพิเศษเพื่อป้องกันการสูญหาย
*วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร หากนิสิตตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มียอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานแผนและทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๒๑๓
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร.039-310000 ต่อ 1720

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.1720

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun