โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี
9 ธันวาคม 2564 388 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ขอแสดงความยินดี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ
 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปาริฉัตร ฉิมพลี โทร. 1114

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด