โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สนามสอบ ม.บูรพา จันทบุรี
9 ธันวาคม 2564 339 ครั้ง

ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สนามสอบ ม.บูรพา จันทบุรี

          สนามสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีบริการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนทัองถิ่น พ.ศ. 2564 
ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
สนามสอบจังหวัดจันทบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 07.00 – 15.30 น. ณ บริเวณจุดพักคอยใกล้ Zone E

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสาวิตรี ปิติสา โทร.039-310000 ต่อ 1100

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun