โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการเด็กดีศรีระยอง TCAS'65 รอบ 1
30 พฤศจิกายน 2564 620 ครั้ง

โครงการเด็กดีศรีระยอง TCAS'65 รอบ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่  1138  /2564
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบที่ 1)
โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2565
--------------------------------------
- ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา หมายเลข 038-015701 และงานรับเข้าศึกษา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลข 038-102643 และ 038-102721 หรือ 
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
- ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79
--------------------------------------
    ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)  โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”  (TCAS รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง
    1.2  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกำหนด
    1.3  มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม จริยธรรมดี โดยมีหลักฐาน บันทึก และได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ในการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกสถานศึกษาและจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
    1.4  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร (หน้า 9 – 15)

3. การสมัครคัดเลือก
1) ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
2) นักเรียนต้องศึกษาประกาศการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
3) สมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  วันเวลาตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  กำหนด (สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา หมายเลข 038-015701)
4) การสมัครเข้าศึกษาผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ หรือสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อไป
5) หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไปมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท

4.  การคัดเลือกเข้าศึกษา
     ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้  หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด

5.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา (จำนวนรับ 241 คน)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 36 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
คณะอัญมณี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 5 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 5 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 5 ที่นั่ง

6.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  12 มกราคม พ.ศ. 2565
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

7.  กรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
7.1 กรอกข้อมูลที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ http://e-admission.buu.ac.th 
ตั้งแต่วันที่  19-22 มกราคม พ.ศ. 2565
7.2  การกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  
หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
8.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน  500  บาท 
8.2 นำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT 
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่  
19-23 มกราคม พ.ศ. 2565 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2565 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.) 
8.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
หมายเหตุ  
    - ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10.  การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร)
     มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2565 (อาจสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ตามสถานที่ที่ปรากฏในท้ายประกาศ  พร้อมหลักฐาน ดังนี้
(1)    ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว
(2)    แฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงหลักฐาน บันทึก และได้รับการรับรองจากสถานศึกษา 
ในการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก)

11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
    มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ 
http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

12.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com
12.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com

13.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

14.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
14.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
14.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

15.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
        ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ   
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun