โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นิสิตที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี
22 พฤศจิกายน 2564 51 ครั้ง

นิสิตที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี

          งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งกรณีนิสิตที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้ปฏิบัติกรอกแบบฟอร์มลงชื่อกรณีนิสิตที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หรือ แสกน QR Code

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1709 


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.1709

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun