โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
10 พฤศจิกายน 2564 48 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

          งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประกาศ ๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
          ๑. Happy trouble = สวัสดีฮะ คุณเจ้านาย
          ๒. วิชาชีวิต--ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน
          ๓. E-Commerce : เรียนรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
          ๔. Virtual Chemlab : General Chemistry Laboratories v.2.3ชีวิตเหมือนฝัน ตอนที่1 และ ตอนที่
          ๕. ชีวิตเหมือนฝัน ตอนที่1 และ ตอนที่ 2
          ๖. Chemistry : The molecular nature of matter and change
          ๗. สังคมวิทยาในประเทศไทย
          ๘. Biochemistry : The Molecular Basis of life
          ๙. กล้วย = Bananas
          ๑๐. ปฏิบัติการฟิสิกส์ (274104 ) = Fundamental physics loboratory


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ  ๔๐๐๙-๑๑

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun