โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
4 ตุลาคม 2564 316 ครั้ง

ขอแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดี

ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

----------------------------

ติดตามเราได้ที่
Website: http://www.chanthaburi.buu.ac.th
Facebook: BURAPHACHANTHABURI
Tiktok: buuchancampus
IG : buuchancampus
#BUUCHAN #มหาวิทยาลัยใกล้ทะเล #มหาวิทยาลัยจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด