โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

26 สิงหาคม 2564 301 ครั้ง

SiT Talks (Science inspired by Teen : SiT Talks) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก

          คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานร่วมจัดโครงการ“SiT Talks (Science inspired by Teen : SiT Talks)” รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก โดยมีการตัดสินรอบคัดเลือกภาคตะวันออก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ขณะนี้โครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ตัวแทนระดับภูมิภาคตะวันออก เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 สิงหาคม 2564
          คณะกรรมการตัดสิน
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ คุตะโค
                    ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
                    ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
                    นางศศิฬา ฉิมพลี
                    นางศรีภาพรรณ ธาระนารถผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณพิมพ์ปวีน์ เริงเกษตรกิจ 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด