โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

25 มิถุนายน 2564 205 ครั้ง

ผศ.ธนนท์รัฐ วิทยากร ภาษาอังกฤษสำหรับครู ดนตรี-นาฏศิลป์

          เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับครู ดนตรี-นาฏศิลป์” ในโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ทางช่องทาง Zoom ให้กับ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาใหม่ของสถาบันให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอีกด้วย


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun