โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา คืนค่าเทอม 10% นิสิต 64 ที่ชำระเงินแล้ว
17 มิถุนายน 2564 507 ครั้ง

มหาวิทยาลัยบูรพา คืนค่าเทอม 10% นิสิต 64 ที่ชำระเงินแล้ว

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0460/2564 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ฉบับที่ 21 การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 64 (TCAS รอบ 1 และ 2) และระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 1-2ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ยอดเต็ม สามารถขอรับเงินคืน 10% โดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
          1 ใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (ที่นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร) ตัวจริง/หลักฐานการโอนเงิน
          2 สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
          3 สำเนาสมุดเงินฝากของนิสิต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
          4 ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
          5 เบอร์โทรศัพท์ ในการแจ้งผลการโอนเงินเข้าบัญชี
 
 ผู้รับ กองคลังและทรัพย์สิน (ฝ่ายการเงินจ่าย) ชั้น 3 อาคาร ภปร
169 มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20131 โทร. 038102168

หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ โทร. 038102143 , 2144, 2146, 21 56, 2159, 2164, 2168 (ในวันและเวลาราชการ)

ติดต่อสอบถาม งานบริการวิชาการ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 0-3931-0000 ต่อ 1609-11
หรือ Inbox เพจมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หรือ Inbox เพจงานบริการวิชาการ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต โทร.1611

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun