โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

4 มิถุนายน 2564 74 ครั้ง

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

          เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทุบรี จัดโครงการ "การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์"   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับประเมินประเภทของงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการผ่านกระบวนการประเมินความปลอดภัยด้วยระบบ ESPReL โดยแบ่งการอบรมออกเป็นสองส่วนคือ ภาคบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ช่วยวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๒๙ คน โดยมี ดร.เมธินี จามกระโทก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun