โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิต TCAS'64 รอบ 4 รับตรงอิสระ โครงการรับตรงทั่วประเทศ
2 มิถุนายน 2564 552 ครั้ง

รับสมัครนิสิต TCAS'64 รอบ 4 รับตรงอิสระ โครงการรับตรงทั่วประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่  0493/2564
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS  รอบ 4  
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2564
------------------------------------

          ในปีการศึกษา  2564  มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
(TCAS รอบที่ 4)  ประเภทรับตรงทั่วประเทศ  ประจำปีการศึกษา  2564  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  การรับสมัครนักเรียนสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกัน ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนระหว่างภาคปกติ และภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยบูรพา  

1. สมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 3-9 มิ.ย. 2564
          - งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
          - งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา
          - ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
          - งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา
          - ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
5. รายงานตัวออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิ.ย. 2564
          - ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนรับรวม 266 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 14 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 14 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 36 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 17 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 17 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 27 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 37 ที่นั่ง
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 24 ที่นั่ง

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 27 ที่นั่ง

คณะอัญมณี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 26 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 17 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-1118205 โทรสาร 039-310128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun