โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 มิถุนายน 2564 90 ครั้ง

โครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK)

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดโครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK) ขึ้นที่ตำบลบางกะไชย จังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการของ U2T สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริเวณโรงเรียน ศาสนาสถาน ตลาดหรือร้านค้าชุมชน และกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ตำบลบางกะไชย ได้แก่ การจัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค การรณรงค์ให้เว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัย และการหมั่นล้างมือเพื่อป้องกันจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อโรค ซึ่งโครงการ U2T สู้ภัย COVID ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดี


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun