โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

9 เมษายน 2564 308 ครั้ง

รองอธิการบดีฯ ประชุมปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน วข.จันทบุรี

          เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับทีมงานของบริษัท First One Systems เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมให้บริการและรองรับการใช้บริการในอนาคต


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด