โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ๒๕๖๔
31 มีนาคม 2564 1,284 ครั้ง

ทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ๒๕๖๔

          ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ม.บูรพา จันทบุรี มีสิทธิ์ได้รับทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา (๒ ภาคเรียน) มากกว่า ๒๐๐ ทุน
รายละเอียดการสมัครขอรับทุน
          ๑. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑๘๐ ทุน ดังนี้
          - TCAS รอบ ๑ จำนวน ๖๕ ทุน
          - TCAS รอบ ๒ จำนวน ๖๕ ทุน
          - TCAS รอบ ๔ จำนวน ๕๐ ทุน
         หมายเหตุ : กรณีมีจำนวนผู้สมัครทุนในแต่ละรอบไม่เป็นไปตามจำนวนที่ประกาศ คณะฯ จะนำจำนวนทุนที่เหลือไปปรับเพิ่มในรอบถัดไป
          ๒. คณะเทคโนโลยีทางทะเล TCAS รอบ ๑ ๒ และ ๔ จำนวน ๒๐ ทุน
          ๓. คณะอัญมณี TCAS รอบ ๑ ๒ และ ๔ จำนวน ๒๐ ทุน
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          ๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน TCAS รอบ ๑  มีดังนี้
                    ๑. ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(ไม่น้อยกว่า 5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  
                    ๒. ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  ต่อปี (หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด/     เจ้าพนักงานของรัฐ)
                    ๓. มีความประพฤติเรียบร้อย โดยสถานศึกษาออกหนังสือรับรองด้านความประพฤติของผู้สมัคร 
          ๒. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน TCAS รอบ ๒ (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๒)
 มีดังนี้
                    ๑. ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ไม่น้อยกว่า ๕ เทอม) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  
                    ๒. ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  ต่อปี (หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด/      เจ้าพนักงานของรัฐ)
                    ๓. ผู้สมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด 
                    ๔. มีความประพฤติเรียบร้อย โดยสถานศึกษาออกหนังสือรับรองด้านความประพฤติของผู้สมัคร 
          ๓. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน TCAS รอบ ๔ (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๓) 
มีดังนี้
                  ๑. ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(ไม่น้อยกว่า ๕ เทอม) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  
                    ๒. ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  ต่อปี (หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด/     
เจ้าพนักงานของรัฐ)
                    ๓. ผู้สมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี  นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี 
                    ๔. มีความประพฤติเรียบร้อย โดยสถานศึกษาออกหนังสือรับรองด้านความประพฤติของผู้สมัคร 

รายละเอียดหอพักฟรี
          ๑.    ห้องพักประเภทพัดลม
          ๒.    พักห้องละ ๔ คน 
          ๓.    อุปกรณ์ประกอบห้องพักต่อคน ประกอบด้วย
                    ๓.๑  เตียงนอน
                    ๓.๒  ที่นอน  
                    ๓.๓  ตู้เสื้อผ้า
                    ๓.๔  โต๊ะเขียนหนังสือ
                    ๓.๕  เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ
                    ๓.๖  อุปกรณ์ของใช้ส่วนรวมในหอพัก 
                              ๓.๖.๑  เครื่องทำน้ำเย็น-ร้อน
                              ๓.๖.๒  ที่รีดผ้า
                              ๓.๖.๓  เตารีด
                              ๓.๖.๔  ไมโครเวฟ
                              ๓.๖.๕  ตู้เย็น
                              ๓.๖.๖  ทีวี
                              ๓.๖.๗  wifi

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๙-๑๑ มือถือ ๐๘๓-๑๑๑๘๒๐๕ โทรสาร ๐๓๙-๓๑๐๑๒๘

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun