โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจาก วข.จันทบุรี
10 มกราคม 2562 34 ครั้ง

ส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจาก วข.จันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายธราดล แก้วงาม นิสิตปี ๒ สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖" รายการ ผีเสื้อ ๕๐ เมตร, ผีเสื้อ ๑๐๐ เมตร, และเดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร ทั้งนี้ขอเชิญพวกเราร่วมเป็นกำลังใจให้กับ นายธราดล แก้วงาม และทัพนักกีฬาชาวบูรพาทุกคนคว้ารางวัล และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดการแข่งขันครังนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ - ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑