โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับทุน ส่งเสริม ฯ (ทุนบางแสนครั้งที่ ๒)  ๒๕๖๓
11 มกราคม 2564 392 ครั้ง

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับทุน ส่งเสริม ฯ (ทุนบางแสนครั้งที่ ๒) ๒๕๖๓

         งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ทุนบางแสนครั้งที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ นิสิตวิทยาเขตจันทบุรีสามารถยื่นเอกสารได้ที่ คุณสุทิน ไชยฤกษ์ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ตามวันและเวลาราชการ)


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.๑๗๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun