โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

TCAS'64 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
15 ธันวาคม 2563 717 ครั้ง

TCAS'64 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  2564
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 5-13 ม.ค.2564
        ลงทะเบียนระบบ mytcas ที่ https://student.mytcas.com
        รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://regservice.buu.ac.th

จำนวนที่รับสมัคร 150 ที่นั่ง

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

     1.1  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
     1.2  มีความสามารถพิเศษ และได้รับรางวัลด้านใดด้านหนึ่ง คือ  ด้านวิชาการ  ด้านกีฬา  
ด้านดนตรี-ขับร้อง  ด้านนาฏศิลป์-การแสดง หรือด้านศิลปะ  ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง  ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต  ภาค ประเทศ หรือ นานาชาติ
     1.3  มีความประพฤติเรียบร้อย
     1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.5  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
2.  คุณสมบัติเฉพาะด้าน
     ด้านกีฬา     ด้านศิลปะ     ด้านดนตรี-ขับร้อง     ด้านนาฏศิลป์-การแสดง     ด้านวิชาการ
3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร
(คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ  แสดงว่าไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม)
     3.12  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี หน้าที่ 14
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 15 ที่นั่ง
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 15 ที่นั่ง
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.)รับ20ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
     3.13  คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี หน้าที่ 19
          สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
     3.14  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี หน้าที่ 19 ที่นั่ง
          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
          สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 10 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun