โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

TCAS'64 โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา จันทบุรี
17 ธันวาคม 2563 1,202 ครั้ง

TCAS'64 โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา จันทบุรี

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2564

การรับสมัครคัดเลือก กำหนดการรับสมัคร่โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี เขต 18 
เป็นผู้รับผิดชอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์ วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 16.00 น.
        ทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://regservice.buu.ac.th และที่ http://e-admission.buu.ac.th 
กรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต (เฉพาะผู้มีผ่านการคัดเลือก) วันที่ 22-25 ม.ค. 2564
        ที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th และที่ http://e-admission.buu.ac.th 
จำนวนที่รับสมัคร 220 ที่นั่ง

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
     1.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 7, 17 และเขต 18
    1.2  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกำหนด
    1.3  มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม จริยธรรมดี โดยมีหลักฐาน บันทึก และได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ในการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกสถานศึกษาและจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
    1.4  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร รายละเอียดดังแนบ
     2.12 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี หน้าที่ 8
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 15 ที่นั่ง
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 15 ที่นั่ง
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.)รับ20ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
     2.13  คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี หน้าที่ 12
          สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
     2.14  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี หน้าที่ 13
          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun