โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
15 ตุลาคม 2563 25 ครั้ง

ตารางสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

          งานบริการวิชาการขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท >>>ปฏิทินวันสอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม-วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
          นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
          อาจารย์สามารถตรวจสอบตารางคุมสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต โทร.1611

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun