โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ทางด้านโลจิสติกส์
17 กันยายน 2563 213 ครั้ง

รับสมัครอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ทางด้านโลจิสติกส์

          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปาริฉัตร ฉิมพลี โทร. ๑๑๑๔

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun