โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 กรกฎาคม 2563 168 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บัลลังก์ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”

ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
รุ่น 32 มธุกร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ ศูนย์เพิ่มจำนวนพันธุ์กุ้งกุลาดำ โครงการปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำพ่อแม่พันธุ์กุ้งคุณภาพดีไปผลิตลูกพันธุ์กุ้งทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงกุ้งทั้งสองสายพันธุ์นี้ และเป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun