โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดจำนวน ๑๓๓ เครื่อง
16 มิถุนายน 2563 267 ครั้ง

จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดจำนวน ๑๓๓ เครื่อง

          ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑๓๓ เครื่อง ราคากลางของครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๑๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) โดยผู้ประสงค์จะเข้าประมูล ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
          ๑. จะต้องดูสิ่งของที่จะประมูลขายในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. โดยดูสิ่งของ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
          ๒. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลเหมาด้วยวาจา ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลราคาตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๙.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
          ๓. ผู้เสนอราคาสูงกว่าราคากลางที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประเมินราคาไว้สูงกว่า ผู้ประมูลรายอื่น จึงถือว่าประมูลได้
          ๔. เมื่อมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตกลงขายให้แก่ผู้ประมูลได้รายใดผู้นั้นจะต้องนำเงินสดมาจ่ายทันทีที่ประมูลได้
         ๕. ผู้ที่ประมูลได้ จะต้องขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณ อาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน ๓ วัน นับจากการชำระเงินสดแล้ว และทางมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดความเสียหายขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ผู้ที่ประมูลได้จะต้องจ่ายเองทั้งสิ้น
          ๖. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าพิจารณาแล้วยังไม่เห็นสมควรจะยกเลิกการประมูลในครั้งนี้ โดยผู้เข้าประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้
          ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานแผนและทรัพย์สิน ห้องการเงินและพัสดุ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๙๙๓๙ ๘๘๓๑ , ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๙ ,๑๒๑๑ – ๑๒๑๒ ได้ในวันและเวลาราชการ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา โทร.๑๒๐๙
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun