โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นิสิตคณะอัญมณี คว้ารางวัล ในโครงการอบรม Boot Camp
31 สิงหาคม 2562 51 ครั้ง

นิสิตคณะอัญมณี คว้ารางวัล ในโครงการอบรม Boot Camp

นิสิตคณะอัญมณี คว้ารางวัล ในโครงการอบรม Boot Camp ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับทีม “Lord of the gems” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้วยผลงาน "Nano Precious Pearl" ในทีมประกอบด้วย สมาชิก 4 คน ได้แก่
1. น.ส.วัลลิญา กิจประพจน์ นิสิตสาขาอัญมณีและเครื่องประดับชั้นปีที่ 4 ,
2. น.ส.จิตติพัฒน์ บุญทา นิสิตสาขาอัญมณีและ เครื่องประดับ ชั้นปีที่ 4 ,
3. น.ส. ศิวาพร สังขวิลัย ศิวา นิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ,
4. น.ส.กัลยรัตน์ ภูแดนแก่ง นิสิตสาขาวิศวกรรม ไฟฟ้าชั้นปีที่ 3


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun