โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นิสิตคณะอัญมณีรับรางวัลนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กรกฎาคม 2561 69 ครั้ง

นิสิตคณะอัญมณีรับรางวัลนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา


ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะอัญมณีในโอกาส เข้ารับรางวัลนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา 
          ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธา รอดศิริ นิสิตคณะอัญมณี สาขาบริหารธุรกิจอัญมณี อดีตนายกสโมสรนิสิตคณะอัญมณี ในโอกาสเข้ารับรางวัลนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun