โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์
24 เมษายน 2563 473 ครั้ง

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์

     ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดบริการยืม-คืน หนังสือส่งทางไปรษณีย์ ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยจัดส่งได้ 1 ครั้ง (ไม่เกิน 5 เล่ม) ต่อภาคการศึกษา ต่อ 1 ท่าน และทางห้องสมุดฯจะส่งแบบ ลงทะเบียนเท่านั้น หากผู้ใช้บริการต้องการคืนหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ ต้องจ่ายค่าส่งเอง หรือนำมาคืนด้วยตนเองได้ที่ห้องสมุดฯ บริการนี้จัดให้เฉพาะในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาดเท่านั้น หากมหาวิทยาลัยเปิดทำการเป็นปกติ ห้องสมุดฯ จะแจ้งเพื่อทราบต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายห้องสมุด โทร.039-310000 ต่อ 4009-11ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณจำรัส ศรีลือ โทร. 4010

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun