โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การเชื่อมต่อมาภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วย VPN
17 เมษายน 2563 565 ครั้ง

การเชื่อมต่อมาภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วย VPN

บริการ VPN

บริการ VPN (Virtual Private Network) เป็นการจำลองให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา ใช้งานได้เสมือนเชื่อมต่ออยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย สำหรับอาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ต้องการใช้บริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก หรือการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่ใช้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์

 คู่มือการใช้งาน

ขอบคุณข้อมูล สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ 4111-3

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอภิสิทธิ์   โคตะนันท์ โทร.4111

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด