โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps
17 เมษายน 2563 558 ครั้ง

แนะนำการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps

G Suite for Education

เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารกัน เหมาะสำหรับอาจารย์ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย (@go.buu.ac.th) สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่  Google App

รูปแบบอีเมล username@go.buu.ac.th โดยใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์

  • เช่น นิสิต >> 57160007@go.buu.ac.th
  • อาจารย์และบุคลากร >>> wittawas@go.buu.ac.th
ขอบคุณข้อมูล สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ 4111-3

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอภิสิทธิ์   โคตะนันท์ โทร.4111

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด