โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ ( BUU LMS )
13 เมษายน 2563 911 ครั้ง

ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ ( BUU LMS )

ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS)

ให้บริการระบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบจัดการไซต์ ระบบจัดการผู้ใช้งาน ระบบจัดการไฟล์ ระบบการมอบหมายงานและประเมินผลการเรียน ระบบติดตามและรายงานผลการเรียน ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://e-learning.buu.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0-3810-2795 (เบอร์หลัก), 0-3810-2768 / 0-3810-2791 (เบอร์ชั่วคราว)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ 4111-3

ที่มา : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอภิสิทธิ์   โคตะนันท์ โทร.4111

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด