โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มาตรการและแนวปฏิบัติ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ม.บูรพา
24 มีนาคม 2563 563 ครั้ง

มาตรการและแนวปฏิบัติ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ม.บูรพา

     เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่จะมีการกระจายตัวมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อแนวทางของรัฐบาลในการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอให้นิสิต คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฎิบัติดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๕๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๘ (แนวปฏิบัติว่าด้วยงานสารบรรณ) อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๗ (แนวปฏิบัติในกรณีที่พบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อในมหาวิทยาลัย) อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๓๙/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและเเนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๖ (การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน) อ่านต่อ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๓๔/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๕ (การจัดการสอบปลายภาคและการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน) อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ ๔ อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๗๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๓  อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๐๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov) ฉบับที่ ๒  อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๓๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCov) ฉบับที่ ๑ อ่านต่อ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด